Algemene Voorwaarden Zanden Onderdelen

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten  aangegaan door Van der Z anden onderdelenservice,  gevestigd te Schaijk, hierna te noemen Van der Zanden.

1-2 De opdracht of bestelling van de  opdrachtgever geldt als acceptatie van Van der Zanden zijn a lgemene voorwaarden. Bijzondere van de  voorwaarden van Van der Zanden afwijkende  bepalingen zijn slechts bindend indien deze  schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2-1  Van der Zanden aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Van der Zanden onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Van der Zanden aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transacties zullen niet a utomatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3  Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf  of magazijn van Van der Zanden, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Van der Zanden zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Van der Zanden niet.

Artikel 4  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Van der Zanden binden hem niet, voorzover ze door Van der Zanden niet schriftelijk zijn  bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1  De overeenkomst van koop en verkoop van g oederen, wordt eerst bindend voor Van der  Zanden door zijn schriftelijke bevestiging.

5-2 Elke met Van der Zanden aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Van der Zanden zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen,  maten, kleur enz., alsmede  gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Van der Zanden bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6  Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting  geldende prijzen. Prijslijsten en reclame  materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Van der Zanden niet.

6-2  Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten,  omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden,  kunnen deze worden doorberekend.

6-3  Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7  Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt v erstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde artikel “Betaling”.

Artikel 8  Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs b erekend en niet  teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Van der Zanden.

Artikel 9 Aanbetaling.

Van der Zanden is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te  vragen. Indien door een toerekenbare terkortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Van der Zanden de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op  terugbetaling van de aangedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de  wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel maakt.

Artikel 10  Leveringstermijnen.

10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige  levering dient de opdrachtgever Van der Zanden schriftelijk ingebreke te  stellen.

10-2  De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de  verwachting dat er geen beletselen voor Van der Zanden zijn de goederen te leveren.

10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken der leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan zijn voor zijn  rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Van der Zanden aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12  Meer- en minderwerk.

12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen  partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk gesloten.

12-2 Door Van der Zanden te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13  Wijziging van de opdracht.

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook,  schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die  hogere  kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon  worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening  gebracht.

13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, a lsnog verlangde wijzigingen in de  uitvoering daarvan, moeten door de  opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Van der Zanden ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen m ondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg h ebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Van der Zanden buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14  Annuleren.

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht  annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij v erplicht de door Van der Zanden reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Van der Zanden  gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds  gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Van der Zanden als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Van der Zanden te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de  annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Van der Zanden zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15  Reclame.

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de g oederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid  daarvan, Van der Zanden terstond schriftelijk op de hoogte te  brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Van der Zanden wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de o pdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2 Van der Zanden dient in staat te worden gesteld ingediende  reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden  ondertekend.

15-3 Indien de reclame naar het oordeel Van der  Zanden juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de  factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde  goederen gratis vervangen na terugzending  daarvan in originele  toestand.

Artikel 16  Garantie.

16-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering  verleend Van der Zanden aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor  materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Van der Zanden zijn garantie geldt niet indien fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van  materiaal- en fabricagefouten of indien Van der Zanden na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen  levert.

16-2 Voor alle goederen en materialen die Van der Zanden niet zelf  vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op  geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

16-3 Voor verkochte en geleverde goederen met  fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers  gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17  Retentierecht.

Wanneer Van der Zanden goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Van der Zanden heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 18   Aansprakelijkheid.

18-1 Van der Zanden is niet aansprakelijk voor de k osten, schaden en interesten die mochten  ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  2. b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het  onderhoud van de  geleverde zaken;
  4. d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  5. e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

18.2 Van der Zanden is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Van der Zanden of van hen, die door Van der Zanden te werk zijn gesteld.

18.3 Van der Zanden zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks  afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19  Overmacht.

19.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en  andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het  vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen,  oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de  materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Van der Zanden of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Van der  Zanden, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Van der Zanden, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het  opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een  wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Van der Zanden overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19.2 Van der Zanden is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te  annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20  Eigendomsvoorbehoud.

20.1 Zolang Van der Zanden geen volledige betaling inzake van een  overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop ( inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Van der Zanden.

20.2 Van der Zanden heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en  geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21  Wanprestatie en ontbinding.

21.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Van der Zanden ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten  overeenkomsten op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Van der Zanden eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd,  indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn ontroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Van der Zanden op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22  Betaling.

22.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22.2 Van der Zanden is gerechtigd indien de betaling van het  verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de  opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen,  gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22.3 Van der Zanden is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als  buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom  vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Van der Zanden zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23  Toepasselijk recht.

Op alle door Van der Zanden gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze  overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn  gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen  gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de  enkele invordering van het verschuldigde,  zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Van der Zanden, indien deze dit wenst, aanhangig worden g emaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe  wettelijk bevoegd is.